Bouwprojecten Liedekerke

Afgeronde bouwprojecten Liedekerke

Collega Olivier begeleidde twee projecten in opdracht van de gemeente Liedekerke.

Afgeronde bouwprojecten Liedekerke
Jeugdcentrum Bokaal
Jeugdhuis Liedekerke