Kwaliteitscel omgeving

Intercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland richten samen de kwaliteitscel omgeving op. Gesterkt door het label “Steun van de Vlaams Bouwmeester” zal de kwaliteitscel omgeving de lokale besturen ondersteunen in hun strategie om de ruimtelijke kwaliteit in de drie regio’s te verhogen. Deze ondersteuning rust op drie pijlers:

  1. adviseren; 
  2. inspireren;
  3. opleiden.

In het najaar van 2018 gaat de kwaliteitscel omgeving van start met een inspiratiesessie met discussie omtrent de documentaire “Plannen voor Plaats”, een film van Nic Balthazar in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester.

Aanleiding

Het is algemeen geweten dat de Vlaming een baksteen in de maag heeft. Onze voorgeschiedenis van bouwen en verbouwen heeft echter tot een versnipperd landschap, een verharding van 14 % en een enorm fileprobleem geleid. Hoog tijd dus om op een andere manier over onze ruimte na te denken. 
Deze ruimtelijke vraagstukken vertalen zich in inbreidingsprojecten, kernversterking en de verweving van functies. Deze complexe projecten vereisen een multidisciplinaire aanpak en grondige expertise. M.a.w. de toekomst van ruimtelijke planning daagt de kennis van de lokale besturen uit. Daarom richten de intercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland een kwaliteitscel omgeving op. 
Het meerjarenprogramma van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck omschrijft dezelfde doelstellingen. De kwaliteitscel omgeving ontvangt bijgevolg het label “Steun van de Vlaams Bouwmeester”. 
De intenties  zijn geformaliseerd in een engamentsverklaring tussen IGEMO, Interleuven en Haviland en de Vlaams Bouwmeester.
De kwaliteitscel omgeving is het orgaan om de kwaliteit van deze projecten te verzekeren. Deze doelstelling wordt bereikt door een gelaagde aanpak. Het drieluik adviseren, inspireren en opleiden leidt tot drie instrumenten: de kwaliteitskamer, de oproep en de lezingenreeks.

Kwaliteitskamer

Een goed onderbouwde motivatie van een omgevingsvergunning is noodzakelijk om juridische vervolgprocedures te vermijden. Gezien de toenemende complexiteit van de aanvragen, ten gevolge van de integrale aanpak, kan bijkomende expertise nodig zijn. Externe onafhankelijke experten zullen ingeschakeld worden om een overwogen advies te vormen.  Hierbij staat een multidisciplinaire aanpak voorop. 
In de vorm van een projectmatige Kwaliteitskamer kan de kwaliteitscel hier een antwoord bieden door de ondersteuning van de gemeentebesturen tijdens plan- en vergunningsprocessen. Deze ondersteuning verhoogt de kennis tijdens de beoordeling van complexe projecten. 
Naast ondersteuning is een proactieve aanpak noodzakelijk om ruimtelijke kwaliteit te garanderen. Daarom kan ook de aanvrager door middel van projectregie worden begeleid in de opmaak van een kwalitatief plan. 
In het najaar van 2018 zal samen met de Vlaamse Bouwmeester een oproep worden gelanceerd naar externe experten om de expertenpool samen te stellen.

Open oproep

Om ruimtelijke kwaliteit te verzekeren is vooraanstaand ontwerp een noodzaak. De kwaliteitscel zal de juiste ontwerper bij het juiste project brengen door deze zoektocht te coördineren. Naargelang het project betreft dit een ruimtelijk planner of stedenbouwkundige, een landschapsarchitect, architect of een gemengd team. 
De oproep richt zich in de eerste plaats op (semi-)publieke projecten. Hij kan echter ook een meerwaarde bieden bij private projecten door het begeleiden in de zoektocht naar een ontwerper of het aanleggen van een ontwerperspool. 

Lezingenreeks

De lezingenreeks inspireert en leidt de deelnemers op in de ruimtelijke planning. De kwaliteitscel omgeving organiseert tweemaandelijks wisselend een inspiratiesessie en een opleiding. Op deze manier informeert de Kwaliteitscel over voorbeeldprojecten, toont ze de mogelijkheden van processen aan en onderricht ze in nieuwe evoluties. 
De lezingenreeks zal opstarten vanaf het najaar van 2018 met een vertoning van de documentaire “Plannen voor Plaats”, een film van Nic Balthazar in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester. Deze vertoning wordt aangevuld met een toelichting door Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en een workshop over de toekomst van de ruimtelijke planning op het lokaal niveau. 
In 2019 behandelen de inspiratiesessies nog de thema’s onderhandelingsstedenbouw en planning van de beeldkwaliteit en starten de opleidingen met de onderwerpen ruimtelijk planningsinstrumentarium, omgevingsvergunningendecreet en omgevingshandhaving.

Meer informatie

Voor meer informatie over de kwaliteitscel omgeving kan u terecht bij Werner Van Hoof (werner.vanhoof@igemo.be).