A A A A

Opmaak van kerkenbeleidsplannen

Iedere gemeente in Vlaanderen staat voor de opdracht om een toekomstvisie voor de parochiekerken op zijn grondgebied uit te werken. Deze opdracht vindt zijn oorsprong in de conceptnota over de toekomst van de parochiekerken en de ministeriële omzendbrief van 30 september 2011 maar sluit ook aan bij de context van het wijzigend beleid rond erfgoed en erediensten. Dit document – kerkenplan genaamd – moet voor de beschermde en de niet beschermde parochiekerken binnen de gemeente een langetermijnvisie aangeven, zowel wat betreft behoud, nevenbestemming, herbestemming als sloop.

Aspecten als de waarden van de parochiekerk als gebouw, de architecturale mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de mogelijkheid tot compartimentering, de ruimtelijke omgeving, het actuele gebruik, het mogelijke mede- of hergebruik, de interesse van andere actoren,… moeten hierbij worden meegenomen.

Haviland als regisseur

De denkoefening over de toekomst van de parochiekerken maken is noodzakelijk, maar ligt bovenal heel gevoelig. Het blijft altijd moeilijk te motiveren waarom het ene gebouw zou kunnen herbestemd worden terwijl het andere zijn oorspronkelijke functie behoudt. Alles valt of staat met het vinden van een evenwicht tussen bezorgdheden, mogelijkheden en verantwoordelijkheden van zowel lokale besturen als kerkfabrieken en het bisdom.

Omwille van dezelfde uitdaging waarvoor alle gemeenten en steden in Halle-Vilvoorde staan en om mogelijke keuzes en scenario’s ook in een groter verband van een samenhangend gebied te kunnen afwegen, is Haviland Intercommunale ideaal geplaatst om deze uitdaging gezamenlijk aan te pakken.

Haviland intercommunale kan de rol als onafhankelijk regisseur op zich te nemen en zo mee sturen aan het hele proces dat uiteindelijk leidt tot de opmaak van een kerkenbeleidsplan.